Heilig Doopsel

Het sacrament van het H. Doopsel is de deur naar alle andere sacramenten. Het is het eerste van de drie initiatie sacramenten; H. Doopsel, H.Vormsel en H. Eucharistie. Door het H.Doopsel wordt de gedoopte aangenomen als Gods eigen kind en maakt hij/zij deel uit van de Kerk, de grote familie van christenen.

Heilige Eucharistie

Het sacrament van de H. Eucharistie is Jezus die zichzelf in nederige liefde aan ons geeft onder de gedaante van brood en wijn. Wanneer je voor het eerst, na een goede voorbereiding, nadert tot dit bijzondere sacrament, dan noemen we dat Eerste Heilige Communie. Je mag voor het eerst deelnemen aan de ‘communio’, de gemeenschap met Christus in de Kerk.

Heilig Vormsel

Wanneer iemand als kind is gedoopt, hebben de ouders namens hem/haar de beloften uitgesproken. Bij het H. Vormsel is het aan de vormeling zelf om zijn/haar geloof te belijden in God de Vader, de Zoon en de H.Geest. In het H.Vormsel ontvangt de vormeling het zegel van de Heilige Geest als kracht en hulp om als gelovige in verbondenheid met Christus en zijn Kerk te leven.

Biecht & Ziekenzalving

Deze twee sacramenten zijn de sacramenten van genezing. God schenkt de mens daardoor zijn genezende liefde voor ziel en lichaam.

Het sacrament van boete en verzoening noemen we vaak de ‘Biecht’. Dit sacrament is onbekend, vaak onbemind maar nog steeds één van de zeven sacramenten die de Kerk ons aanreikt. Het is een mooie uitnodiging om het weer helemaal goed te maken met God en van Hem overvloedige vergeving en barmhartigheid te ontvangen.

Het sacrament van de ziekenzalving geeft de persoon die een ernstige en/of chronische ziekte heeft, nieuwe genade en kracht om het lijden te dragen en door God genezend aangeraakt te worden. Wanneer men dit sacrament ontvangt vlak voor het sterven, helpt het de persoon om in vertrouwen op Gods liefde het leven aan Hem over te dragen. God de Schepper is immers de oorsprong van ons bestaan.

Huwelijk en Wijdings sacrament

De sacramenten van huwelijk en wijding (tot diaken, priester of bisschop) zijn de sacramenten van roeping. In het huwelijk verbinden man en vrouw zich met elkaar en met God. God is de bron van de eeuwige liefde. Het christelijke huwelijk heeft drie wezenlijke eigenschappen: eenheid, onontbindbaarheid en openheid voor kinderen. Door het sacrament van de wijding kan de bisschop een man wijden tot diaken, priester of bisschop.