Evangelie: Matteüs 28, 16-20
Thema: Willibrord heeft ons Gods licht gebracht

 

Werkje Doordenkertje Kleurplaat en achtergrondinformatie

Sint Willibrord is de verkondiger van ons geloof en daarom patroon van de Nederlandse kerkprovincie. In de 7e eeuw waren onze landgenoten nog heidenen. Dankzij hem hebben wij Jezus leren kennen.

Willibrord werd in 658 in Engeland geboren en al op jonge leeftijd door zijn ouders overgedragen aan Schotse monniken voor zijn opvoeding. Hier trad hij toe tot de benedictijnerorde. Na enige tijd werd Willibrord naar Ierland gezonden waar hij tot priester is gewijd. In 690 vertrok hij met 11 gezellen uit Engeland om als missionaris hier in de lage landen het geloof te verkondigen.  Door paus Sergius I werd Willibrord in 695 tot bisschop gewijd en vestigde hij zich in Utrecht waar hij de Domkerk stichtte. In de kathedraal van Utrecht zijn nog relieken van hem. Bijna 50 jaar werkte hij in onze streken onder de heidenen. Hij was de eerste die hier het evangelie kwam verkondigen. Hij is uiteindelijk in 739 gestorven in de abdij te Echternach (Luxemburg), de abdij die hij zelf gesticht had. Daar is zijn graf nog steeds.

Willibrord en de monniken van zijn abdij hebben veel bijgedragen aan de verbreiding van de christelijke cultuur en de organisatie van de landbouw en veeteelt. Met dankbaarheid herdenken wij hem als de apostel van Nederland, als stichter van de kerk in onze streken en als vader van ons geloof.

De evangelielezing van vandaag vormt het slot van het Matteüs evangelie. Jezus zegt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde”! Was de zending van de apostelen tijdens Jezus’ aardse leven beperkt tot het volk Israël (vgl. Matteüs 10, 5), nu strekt zij zich uit tot alle volkeren van de aarde. Jezus’ macht is universeel, de zending van de apostelen is dit ook! Jezus geeft de opdracht om te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hier komt duidelijk de Drie-eenheid van God naar voren. Jezus weet dat zijn opdracht verre van gemakkelijk is, daarom bemoedigt Hij hen en belooft: “Ziet, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
Bemoedigend voor iedereen die in de wereld van vandaag de Blijde Boodschap verkondigt is de eerste lezing van deze dag, de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën. Hierin zegt hij: “Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde leringen. (Heb. 13, 8-9)
Ook het volgende vers is op deze feestdag toepasselijk: “Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. (Heb. 13, 7)

Een voorbeeld van zo’n inspirerende leider is zeker de heilige Willibrord. Hij heeft toch maar de durf gehad om zijn vertrouwde omgeving, Ierland, te verlaten, en samen met elf medewerkers naar ons land te trekken! Daarbij moet je ook bedenken dat zij hier zeker niet met open armen werden ontvangen. Vooral van de Friese koning Radboud ondervond men veel tegenwerking. Willibrord liet zich door niets of niemand tegenhouden, het verkondigen van Jezus’ Boodschap was voor hem een heilige plicht. Onvermoeibaar heeft hij zijn vruchtbare werk gedaan.

Vertel de kinderen iets over zijn leven en hoe belangrijk het is dat hij bereid was de moeizame reis naar het (toen) onbekende Nederland te maken om daar aan de heidenen over Jezus te vertellen. Hij kan ons inspireren om ook moedig te zijn in onze verkondiging naar anderen toe. We kunnen ook zijn voorspraak vragen voor de toekomst van onze Kerk hier in ons land.

“God, Gij hebt ons bisschop Willibrord als leraar gegeven;
hij heeft ons bevrijd uit de duisternis van het ongeloof
en gemaakt tot kinderen van het licht.
Wij vragen om zijn voorspraak voor Nederland,
dat het licht van het geloof opnieuw veel mensen mag aanraken.
Dat U ons uw heilige Geest schenkt om uw liefde
steeds opnieuw voor te leven en te verkondigen.”

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.