Evangelie: Marcus 16, 15-18
Thema: Uitgekozen om vruchten voort te brengen

 

Kunstafbeelding

Kleurplaat

Feest HH Petrus en Paulus - Werkje

Knutselwerkje

Van de meeste Heiligen vieren we de sterfdag, de dag dat ze het eeuwige leven bij God zijn binnengegaan. Van de Apostel Paulus vieren we twee feestdagen: de eerste is die van zijn bekering deze dag en dan vieren we op 29 juni het Hoogfeest van de Apostelen Petrus en Paulus samen.

Saulus is waarschijnlijk rond 5-10 na Christus geboren uit een Joodse familie. Zelf vertelt hij het verhaal van zijn bekering als volgt, in een toespraak in Jeruzalem op de trappen van de Tempel (zie Handelingen 22, 3-21): “Ik ben een Jood, geboren te Tarsus in Cilicië, maar hier in deze stad grootgebracht en aan de voeten van Gamaliël opgevoed volgens de strenge opvoeding van de voorvaderlijke Wet. Ik was een ijveraar voor God, zoals gij allen heden zijt, en heb deze Weg vervolgd ten dode toe, mannen en vrouwen in boeien geslagen en in de gevangenis geworpen, zoals trouwens de hogepriester en de hele raad der oudsten van mij kunnen getuigen. Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus om ook de mensen daar geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen. Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was, omstraalde mij rond het middaguur plotseling een fel licht uit de hemel. Ik viel ter aarde en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Ik antwoordde: Wie zijt gij, Heer? Hij hernam: Ik ben Jezus van Nazaret die gij vervolgt. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van Hem die mij toesprak.  Ik zei: Wat moet ik doen, Heer? En de Heer weer tot mij: Sta op en vervolg uw reis naar Damascus; daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt.  Omdat ik echter ten gevolge van de schittering van het licht niet zien kon, werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid en zo kwam ik in Damascus aan.  Een zekere Ananías, een wetgetrouw man, die te goeder naam en faam bekend staat bij alle joodse ingezetenen, kwam mij bezoeken, ging voor mij staan en sprak: Saul, broeder, word weer ziende! Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan.  Toen zei hij: De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen, de Rechtvaardige te zien en een stem uit diens mond te horen, omdat gij voor Hem bij alle mensen zult moeten getuigen van wat ge gezien en gehoord hebt.  Wat aarzelt gij dan nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam. Na mijn terugkeer in Jeruzalem, toen ik eens in de tempel aan het bidden was, geraakte ik in geestverrukking en zag Hem staan, terwijl Hij tot mij sprak: Haast u om uit Jeruzalem te vertrekken, want ze zullen geen getuigenis van u over Mij aannemen.  Hierop zei ik: Heer, ze weten heel goed, dat ik het was die overal in de synagogen degenen die in U geloofden liet gevangennemen en geselen.  Ja, toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij, stemde er mee in en nam de kleren van zijn moordenaars in bewaring. Maar Hij zei mij: Ga, want Ik zal u zenden, ver weg, naar de heidenen.”

Ook in Handelingen 9, 10-19 lezen we het verhaal van de bekering van Saulus. Pas in Handelingen 13,9 zien we staan: “Saulus echter -die ook Paulus heette…” Vervolgens lezen we dat hij voortaan Paulus wordt genoemd. Heel Bijbels om een persoon een nieuwe naam te geven nadat God hem op een speciale manier geroepen heeft. Na zijn bekering heeft Paulus veel rondgereisd om aan de mensen te vertellen over Jezus, de Zoon van God. Hij stichtte kerken en schreef hen later bemoedigende brieven waarvan wij nog een groot deel in het Nieuwe Testament kunnen terugvinden. Paulus is een van de belangrijkste Apostelen. Hij is als martelaar in 67 na Christus gestorven tijdens de Christen vervolging onder keizer Nero.

In de kunst zien we vaak bij zijn bekering een paard afgebeeld, ook al is er in het Bijbelverhaal geen sprake van een paard. Paulus is ook vaak afgebeeld met een zwaard en boekrol vanwege zijn vervolging aanvankelijk en later alle brieven die hij heeft geschreven.

God,
Gij hebt de hele wereld onderricht door de prediking van de heilige apostel Paulus.
Wij vragen U, nu wij vandaag zijn bekering vieren:
help ons door zijn voorbeeld op onze weg naar U
en laat ons voor de wereld getuigen van uw waarheid.

Kijk hier voor een kort (Engelstalig) filmpje over de H Paulus.

Bestel dit boekje over Paulus en de apostelen (webwinkel)

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.