Hieronder staat een overzicht van de bijeenkomsten van het communieproject Gods Grootste Geschenk. Je kunt via deze link de bijpassende knutselwerkjes vinden.

Kennismaking

Het doel van deze bijeenkomst is dat de kinderen de leiding en elkaar leren kennen. Je kunt hierbij ook eventueel het verhaal van de Goede Herder vertellen.

Bezoek kerk

De bijeenkomst waarbij de kinderen de kerk bezoeken en uitleg ontvangen over wat er allemaal te zien is, kun je tussendoor plannen wanneer het in het jaarprogramma het beste uitkomt. Het zou mooi zijn wanneer de hele klas tijdens schooltijd met de leerkrachten hiervoor naar uw parochie kerk komt. Houd de uitleg eenvoudig want veel kinderen hebben totaal geen christelijke basiskennis meer.

De verwerking die je hier vindt is bedoeld om in de Communie bijeenkomst te doen die volgt op het bezoek aan de kerk. Het is een voorbeeld met foto’s uit de H.Hart kerk in Vught. Kinderen gaan met dit vel met foto’s op zoek in  de kerk en moeten er dan bij schrijven wat het is. In de kerk zelf hebben we dan wel tekstkaartjes liggen met: Doopvont, kruiswegstatie, tabernakel etc. Anders blijkt het toch te moeilijk te zijn voor de kinderen. De uitgebreide uitleg geven we dan mee voor de ouders.

Themabijeenkomsten

 • Het geschenk van de Schepping; Onze wonderlijke wereld!

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat u met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is. Leg hen vooral uit dat het scheppingsverhaal niet letterlijk begrepen moet worden maar als een lofzang op de prachtige schepping die wij cadeau hebben gekregen. De boodschap van dit verhaal is dat God de Schepper is van hemel en aarde. Hoe Hij dat precies heeft gedaan, weten we niet. Maar wij geloven dat Hij de oorsprong is zoals we ook belijden in onze geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Geef de ouders ook de kans zelf vragen te stellen.

 • Een héél speciaal geschenk van God;  Jij bent een parel in Gods hand

Als intro van deze bijeenkomst kun je ergens een spiegel neerzetten. Nodig ieder kind uit daarin te kijken. Houd er dan een papier bij waar in spiegelschrift op staat: Jij bent KUS. Wat betekent dat? Laat dan nog een blaadje in de spiegel zien waar op staat (ook in spiegelschrift): Kostbaar, Uniek, Speciaal. Bevestig ieder kind dat hij/zij geliefd en bijzonder is!

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat je met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is. Ieder kind is kostbaar, uniek en speciaal. Hoe belangrijk is dat voor kinderen om dat te beseffen! Praat hierover met de ouders en stel hen voor daar de komende week aandacht aan te besteden door hun kind extra te bevestigen om wie hij/zij is als persoon: een geliefd kind van God de Vader.

 • Het geschenk van het Doopsel; Jij hoort erbij!

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat u met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is. Leg nog kort even de betekenis van het sacrament van het Doopsel uit (zie uitleg in de Catechismus van de Katholieke Kerk KKK 1213-1284)

Geef de ouders de suggestie om de komende week samen met hun kind de doopfoto’s te bekijken en samen na te praten over de betekenis van het H. Doopsel.

 • Het geschenk van de Bijbel; Gods Woord is er voor jou

Bij deze bijeenkomst gaat het over de Bijbel. Het hart van de Bijbel is dat God ieder van ons als eerste liefheeft. Ons leven is een antwoord op zijn Liefde. Daarbij wordt het verhaal van het belangrijkste gebod van de liefde verteld: het liefhebben van God en de naaste. Je kunt hierbij het werkje ‘Hartje God en de naaste liefhebben‘ gebruiken uit de collectie van deze site.

Indien ieder kind binnenkort een eigen kinderbijbel krijgt, is het zinvol hen een mooie boekenlegger te laten maken.

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat u met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is: Gods Woord is er voor ieder van ons. De Bijbel is een geschenk voor ons dagelijks leven. De belangrijkste boodschap is: God is Liefde!

Leg kort uit dat de Bijbel uit het Oude en Nieuwe Testament bestaat. De verhalen over het leven van Jezus staan in het Nieuwe Testament. God heeft de schrijvers met zijn H.Geest geïnspireerd en daarom noemen we de Bijbel Gods Woord (zie ook Twitteren met God nrs. 1.10-1.20 en www.tweetingwithgod.com) Door regelmatig in de Bijbel te lezen en naar de uitleg van de Kerk te luisteren, begrijpen we steeds beter wat Gods boodschap is.

In de Catechismus staat een mooie uitleg over de betekenis van de H. Schrift, de Bijbel. Dat het Gods Woord is voor ieder van ons persoonlijk (zie verder KKK 101-141)

“In de heilige Schrift vindt de kerk onophoudelijk haar voedsel en haar kracht,
want daarin ontvangt zij niet alleen een menselijk woord, maar ook wat ze werkelijk is: het woord van God. Want in de heilige boeken treedt de hemelse Vader zijn kinderen vol liefde tegemoet en spreekt met hen […]

De geïnspireerd boeken leren de waarheid.
“Omdat men dus alles wat de geïnspireerde of gewijde schrijvers zeggen, moet beschouwen als door de heilige Geest gezegd, moet men ook belijden dat de boeken van de Schrift vast, trouw en zonder dwaling de waarheid leren die God omwille van ons heil in de heilige boeken wilde laten vastleggen”.

Het christelijk geloof is echter geen “godsdienst van het boek”. Het christendom is de godsdienst van het “Woord” van God, “niet van een geschreven en stom woord, maar van het mensgeworden, levende Woord”. Christus, het eeuwige Woord van de levende God, moet door de heilige Geest onze geest toegankelijk maken “voor het begrijpen van de Schriften” (Lc. 24, 45),  opdat zij geen dode letter blijven.

(KKK nrs. 104 en 107 en 108)

 • Het geschenk van de vriendschap; Wie zijn je vrienden?

Deze bijeenkomst laten we de kinderen nadenken over de betekenis van vriendschap. 

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat je met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is.

Leg ook uit wat er in de komende tijd in de liturgie gebeurt (veertigdagentijd?). Ga in gesprek met de ouders hoe ze de voorbereiding tot nu toe thuis beleven.

 • Het geschenk van vergeving; Het weer goed maken

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat je met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is. Vertel ook hen dat God een Barmhartige Vader is en dat we altijd weer thuis mogen komen. Hij is bereid alles te vergeven. In de kerk wacht Hij ook vol liefde om ieder van ons te ontmoeten.

 • Het geschenk van de vrede; Bewaar de vrede

De vredesduifjes zijn mooi om als versiering bij het Communiefeest in de kerk op te hangen.

Het sorry briefje is een hulpmiddel voor kinderen als voorbereiding op het ontvangen van het Sacrament van Verzoening. Kinderen kunnen hiertoe de kans krijgen tijdens het knutselen wanneer er een priester beschikbaar is om in een aparte ruimte met ieder kind persoonlijk een biechtgesprekje te hebben.

Een mogelijke manier om tevoren de kinderen uitleg te geven is als volgt: laat een schoon glazen potje zien en vertel dat dit staat voor je hart. Bij je H.Doopsel is het Licht van Christus in je hart (ziel) gekomen (doe een waxinelichtje in het potje aan). Dat straalt door de schone wanden van het potje (je hart) naar alle kanten. In de loop van de tijd zijn er wat vlekken op je hart gekomen door je ongehoorzaamheid, leugens vertellen, schelden op anderen, alleen aan jezelf denken, stiekem iets pakken, iemand pesten…. (doe steeds bij iedere zonde een kloddertje nat zwart zand op de buitenkant van het potje). Als het potje (je hart) helemaal bevlekt is, kan het licht van Jezus dan nog naar buiten schijnen? Nee, je ziet er steeds minder van…. Gelukkig kunnen we God altijd vergeving vragen voor onze zonden in ons dagelijks gebed, in de H.Mis en in het bijzonder in het Sacrament van Boete en Verzoening. God is een Barmhartige Vader die ons met zijn liefde en vergeving omhelst. God wast ons dan helemaal schoon zodat het Licht van zijn Liefde weer helemaal door ons heen kan stralen! (was het potje schoon met wat water).

 • Het geschenk van de vreugde en het leven; Wat maakt jou blij?

Deze bijeenkomst valt vaak in de lente. Daarom is het knutselwerkje een bewaardoosje waar u een piepklein potje met zaadje in kunt doen of losse zaadjes.
Dan kunnen de kinderen thuis het ontstaan van dat nieuwe leven zien gebeuren. 

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat je met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is.

Wijs hen ook op belangrijke vieringen in de komende tijd. Leg eventueel iets uit over de Goede week vieringen en Pasen.

 • Gods Grootste Geschenk; Jezus in de H.Eucharistie

De noveen kun je (bij een copyshop) uitprinten en meegeven aan de kinderen. Het zijn negen verhalen en gebedjes voor de laatste negen dagen voor de communievoorbereiding.

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat u met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is.

Leg nog eens kort uit hoe belangrijk voor ons de H.Eucharistie is: oorsprong en hoogtepunt van het christelijke leven (zie KKK 1322 – 1419 en Youcat nrs. 208-223)

Leg ook uit wat een noveen is: een gebed wat je gedurende negen dagen voor een speciale intentie bidt. In dit geval is de noveen bedoeld als voorbereiding voor de laatste negend agen voor het communiefeest

 • Een blijvend geschenk; Jezus wil bij je blijven

Als verwerking kunt u iets maken wat als versiering in de kerk komt bij het Communiefeest. Bijvoorbeeld ieder kind een eigen schilderijtje laten schilderen. Bij een winkel zoals Action kun je witte schilderijtjes van 15x15cm kopen die hiervoor geschikt zijn.

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat je met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is dat Jezus altijd bij ons wil blijven, in het bijzonder in de heilige Eucharistie.

Leg nog even uit dat overgebleven heilige Hosties in het tabernakel worden bewaard. Daar is altijd een kaars aan, de godslamp, die ons zegt: de Heer is er en Hij wacht op je. Wanneer je ergens een katholieke kerk binnenloopt, zoek je waar de godslamp en het tabernakel zijn en kniel je even neer om Jezus te begroeten die daar aanwezig is.

Wellicht is het ook zinvol om niet alleen aan de kinderen maar ook aan de ouders uit te leggen (en voor te doen) hoe je eerbiedig de heilige Communie kunt ontvangen (op de hand of op de tong).

 • Ons geschenk aan God; Wat is jouw antwoord?

Deze afsluitende bijeenkomst is na het Communiefeest. Het is leuk deze bijeenkomst samen een quiz te doen. Een voorbeeld staat bij de werkjes. Geef na afloop alle kinderen iets kleins (bijvoorbeeld een ballon of bellenblazen). Vergeet niet om ook deze keer samen te bidden en eventueel een kaarsje in de kerk op te steken.

De puzzel kun je nog mee naar huis geven of in plaats van de quiz doen.

Ouderkwartier
Nodig de ouders uit een kwartier eerder te komen bij het ophalen van de kinderen. Neem hen dan even apart en vertel in het kort wat u met de kinderen hebt gedaan en wat de belangrijkste boodschap van deze bijeenkomst is.

Vertel wat de parochie allemaal te bieden heeft als vervolg: misdienaars, kinderwoorddienst, gezinsviering, kinderclub, gezinscatechese…

De Eerste Communie is geen eindpunt maar een begin van een nieuw leven in vriendschap met Jezus Christus. En om daarin te blijven groeien heb je de sacramenten en de gemeenschap van gelovigen (de Kerk) hard nodig.

Oefenbijeenkomst

Het is raadzaam om een aparte bijeenkomst te plannen waarin u met de kinderen oefent voor de viering van de Eerste heilige Communie. Kinderen kunnen dan de (ongeconsacreerde) hostie proeven en oefenen hoe ze eerbiedig ter communie gaan. Ook kunt u oefenen hoe ze in processie naar binnen lopen, waar ze zitten en eventueel een gavenprocessie.

Je kunt dan natuurlijk wel eerst een verhaal vertellen (bijvoorbeeld alvast het evangelie van het Communiefeest) en samen met hen bidden. Speciale gebedjes voor deze laatste bijeenkomst vóór het Communiefeest vindt je hier. Ook vindt u hier een kleine puzzel (multiple choice) die u bij binnenkomst als intro werkje kunt gebruiken.